نوع موتور: WM168 بنزینی
حجم موتور: 196cc
مکش: 7m
ارتفاع دهش: 30m
دبی: 36 مترمکعب بر ساعت
وزن: 26kg