نوع موتور: WM170 بنزینی
حجم موتور: 212cc
مکش: 7m
ارتفاع دهش: 30m
دبی: 54 مترمکعب بر ساعت
وزن: 28kg