هد پمپ آب: با توجه به  همگیر شدن استفاده از دستگاههای علفتراش  هر روز شاهد گسترش و توسعه هد های مختلف برای انجام کارهای گوناگون با دستگاه علفتراش هستیم یکی از این هد ها هد پمپ آب است که با توجه به  دور خروجی 6000 دور در دقیقه علفتراش طراحی شده تا بتواد آب را از داخل آبگیرها یا جویها به داخل مزرعه هدایت کند و با هزینه اندک راندمان بالایی داشته باشد