هد شخم زن: مناسب برای شخم زدن زیر درختها و جاهایی که دسترسی سختی دارن و با تیلر یا روتیواتور نمی شود عملیات شخم زنی را انجام داد دارای عمق کار بیشتر نسبت به هد رنده ای